Trang chủ arrow Giới thiệu arrow Hội đồng quản trị arrow Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bầu HĐQT
Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bầu HĐQT In E-mail

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Licogi 19 đã  thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

1. Ông Trịnh Hoàn

2. Ông Đào Ngọc Cảnh

3. Ông Ưng Tiến Đỗ (đại diện cho phần vốn góp nhà nước của Tổng công ty LICOGI)

4. Ông Chử Thế Hoàn

5. Ông Ngô Mạnh Hùng

 
Tiếp >

Random Image

tdien ban chat12.jpg