Dự án thuỷ điện Hà Giang

Công ty Cổ phần Licogi19 xin trân trọng kính mời các nhà đầu tư tham khảo: 

Download Bản đề nghị cấp chứngnhận đầu tư

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/ban_de_nghi_cap_cn_dau_tu.pdf

 Download Biên bản họp hội đồng quản trị

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/bien%20ban%20hop%20hoi%20dong%20quan%20tri.pdf 

Download Biên bản hợp tác

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/bien%20ban%20hop%20tac.pdf 

Download  biên bản họp tăng vốn

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/bien%20ban%20hop%20tang%20von.pdf

Download các đối tác trong dự án thủy điện

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/cac%20ben%20lien%20quan.pdf

Download Bản cam kết góp vốn

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/cam%20ket%20gop%20von.pdf

Download Bản kết quả thẩm định thiết kế

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/ket%20qua%20tham%20dinh%20thiet%20ke.pdf

Download Bản  quyết định phê duyệt dự án

http://www.licogi19.com/images/stories/codong/quyet%20dinh%20phe%20duyet%20du%20an.pdf