Thông tin về Đại hội đồng Cổ đông năm 2013
Licogi19 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 được tổ chức vào ngày 8/1/2014.
Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2013